ТЪРГОВСКА МАРКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА МАРКА

Търговската марка е символ, който се използва от фирма или физическо лице с търговска цел. Този знак може да бъде име на продукта, лого и др. Използването на логото от неупълномощени лица е нарушение на законите за интелектуалната собственост. Ограничаването на употребата на търговската марка е с цел да се даде възможност на търговците и производителите да изградят своя собствена репутация и да се отличават от останалите, като по този начин Търговска марка стока или услуга с особени пазарни качества, напр.:

· търговско име

· търговски знак, лого, емблема

· плакат, рекламен призив

· степен на известност

· една и съща цена при различни разпостранителни места

· постояно ниво на качеството

достъпна по много разпостранителни канали насърчават бизнеса си.

Определение

По законова дефиниция: Знак, способен да отличава стоките и услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично”.

Това определение фиксира три изисквание към търговската марка:

· да бъде знак;

· да има отличителна сила;

· да може да бъде представен графично.

Понятието се ползва под най-различни наименования: фабрична марка, запазена марка, регистрирана марка, търговска марка или само марка. В международната практика обаче понятието е обединено в общото търговска марка” или „trade mark”. Още в първата директива на ЕС от 1988 г. За хармонизация в законодателството в областта на търгосвките марки се използва това понятие, като оттук терминът се възприема в текстовете на всички европейски законодателства.

Американската маркетингова асоциация дефинира марката по следния начин:

Марката е име, термин, знак, символ, дизайн или комбинация от тях, за индификация на стоките или услугите на един или група продавачи, с цел диференцирането им от тези на конкурентите.”

Primary Business Address

Your Address Line 2

Your Address Line 3

Your Address Line 4

To contact us:

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com